Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności
Stowarzyszenie Klaster Kotlarski wygrało w konkursie „Wielkopolskie Klastry na rzecz
Innowacyjności” zajmując w rankingu uczestników konkursu I miejsce.
Sukces ten cieszy tym bardziej że wygrana owocuje zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego w ramach której zostanie zrealizowanych szereg działań
pogłębiających współpracę pomiędzy członkami Inicjatywy Klastrowej. Realizacja zaprogramowanych
zadań wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego na
lata 2010-2020, dążących do rozwoju wielkopolskich powiązań sieciowych poprzez realizację
postulatów osiągania doskonałości w zarządzaniu wraz z jednoczesnym wzrostem innowacyjności
zaangażowanych podmiotów. Działania są realizowane w ramach projektu „Regionalne sieci
innowacji i promocja innowacji w regionie” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.2.
Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji), który jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja tego projektu wpisuje się w strategię rozwoju Klastra Kotlarskiego i wspomaga równolegle
realizowany projekt własny dotyczący transferu innowacyjnych rozwiązań do praktyki.