Najlepsi w branży grzewczej. Pleszewski Klaster Kotlarski.

Kotły C.O. - Klaster producentów - Pleszew

Partnerzy

Powiat Pleszewski
Innowacyjne Forum Gospodarcze Ziemii Pleszewskiej
Kompania Węglowa S. A.
 
Koordynator klastra: Stowarzyszenie Klaster Kotlarski

ikkp_logo.gif

Celem Stowarzyszenia jest:

inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy producentów urządzeń grzewczych na rzecz wzrostu konkurencyjności branży produkcji urządzeń ogrzewniczych, 

inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy producentów urządzeń grzewczych z podmiotami prowadzącymi działalność naukową lub badawczo – rozwojową w zakresie i na rzecz polepszenia oraz rozwoju stanu wiedzy dotyczącej urządzeń ogrzewniczych, 

inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy zainteresowanych podmiotów na rzecz innowacyjności w zakresie technologii urządzeń ogrzewniczych, 

propagowanie wiedzy o aktualnym stanie i rozwiązaniach stosowanych w systemach grzewczych oraz o nowoczesnych technologiach ogrzewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zagadnień społecznych dotyczących ochrony środowiska i oszczędności paliw, 

propagowanie wśród podmiotów działających zawodowo w branży urządzeń lub systemów grzewczych wiedzy o przepisach prawa, normach i wymaganiach technicznych lub jakościowych, a także nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych z tego zakresu. 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

inicjowanie lub koordynowanie projektów badawczych lub rozwojowych z zakresu dotyczącego urządzeń lub systemów grzewczych, 

prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej, 

współpracę z zainteresowanymi podmiotami, w tym także z władzami samorządowymi i państwowymi.

Początek branży kotlarskiej w Pleszewie przypada na lata siedemdziesiąte. Pierwsza dokumentacja techniczna kotła spełniająca wymogi powstała w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Pleszewie. I to właśnie z inicjatywy tej jednostki i we współdziałaniu z Samorządem Powiatu Pleszewskiego podjęto w 2003 roku działania konsolidacyjne wobec zidentyfikowanej koncentracji firm branży kotlarskiej. Początkiem działań był projekt pilotowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego dotyczący produktów regionalnych, a następnie projekt pilotażowy Ministerstwa Gospodarki dotyczący konsorcjów eksportowych. W czasie tych działań sformułowała się oddolnie inicjatywa klastrowa Klaster Kotlarski, która została sformalizowana jako Stowarzyszenie w 2010 roku.

Dziś w południowej części Wielkopolski istnieje wyjątkowe w skali całego kraju zgrupowanie ponad stu firm branży kotlarskiej, produkującej kotły grzewcze, podzespoły i elementy urządzeń grzewczych, a także elektroniczne regulatory, sterujące procesem spalania. Firmy branży kotlarskiej zatrudniają łącznie ponad 1500 pracowników. Firmy kotlarskie z terenu Powiatu Pleszewskiego posiadają znaczący udział w krajowym rynku i rozwijają dostawy na rynki zagraniczne. Branża kotlarska stała się sektorem kreatywnym, jest więc nie tylko gospodarczą wizytówką regionu, ale także jednym z największych pracodawców w południowej Wielkopolsce. Na terenie powiatu pleszewskiego działa ponad 100 firm kotlarskich z których 65 jest bezpośrednio zaangażowanych w działanie Klastra Kotlarskiego.  

Klaster stwarza dla swoich członków korzystne warunki rozwoju ich przedsiębiorstw, dzięki kierowaniu się w podejmowanych działaniach zasadą szerokiej współpracy z zapleczem naukowym, badawczo-rozwojowym i innowacyjnym. Jednostki te działają na zasadzie partnerskiej, a nie członków klastra, z niektórymi jednostkami zostały zawarte umowy o stałej współpracy. To właśnie działalność badawcza jest głównym spoiwem łączącym podmioty zrzeszone w ramach klastra. Przedsiębiorstwa realizują swoje plany, indywidualne interesy, polepszają oraz rozwijają wiedzę na temat urządzeń grzewczych, ponosząc niższe koszty.